VERKOOPVOORWAARDEN RETAIL SPORTBOXX

(Deze verkoopvoorwaarden worden gehanteerd door SPORTBOXX NEDERLAND B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64136000)

Van toepassing op verkopen die via fysieke verkooppunten (winkels) plaats vinden en op online verkopen voor zover de Verkoopvoorwaarden Online- verkopen Sportboxx daar naar verwijzen.

versie 2016-1R

 

Artikel 1: Definities

SportBoxx: de cassette (de boks) waarin opgenomen documentatie en unieke codes die omgewisseld kunnen worden voor toegangsbewijzen voor de op de SportBoxx® vermelde wedstrijd, het evenement of de pro-clinic.

Activatie/activeren: het activeren van de SportBoxx door betaling van de aangegeven verkoopprijs aan de kassa van het verkooppunt.

Geldigheidsduur: de duur dat de geactiveerde SportBoxx® kan worden omgewisseld voor een toegangsbewijs.

Koper: de persoon die een SportBoxx® heeft gekocht en de verkoopprijs heeft betaald.

Gebruiker: de persoon die een rechtmatig verkregen SportBoxx® gebruikt om daaraan de rechten te ontlenen die met de betreffende SportBoxx® samen hangen en als zodanig zijn vermeld op of in de SportBoxx®.


Artikel 2: Identiteit van de Uitgever

SportBoxx Nederland B.V.
De Corridor 5c,
3621 ZA Breukelen
Nederland

Telefoonnummer: 06-52674002
E-mailadres: info@sportboxx.com
KvK-nummer: 64136000


Artikel 3: Toepasselijkheid

 1. Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op SportBoxx®’en die niet rechtstreeks door de Uitgever zijn verkocht, maar via fysieke verkooppunten van derden (wederverkopers), ongeacht waar en in welk land.
 2. Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing ingaande 1 december 2016.
 3. Deze verkoopvoorwaarden kunnen door de Uitgever worden gewijzigd en zijn dan van toepassing op de daarbij aangegeven ingangsdatum, maar nimmer met terugwerkende kracht.

 


Artikel 4: Rechten Gebruiker

 1. De Gebruiker van de SportBoxx® heeft gedurende de geldigheidsduur daarvan recht op de levering van de toegangsbewijzen tot de wedstrijd, het evenement of de pro-clinic die als zodanig op de SportBoxx® staat aangegeven.
 2. Voor de uitoefening daarvan dient de Gebruiker de instructies te volgen die in de documentatie opgenomen in de SportBoxx® staan vermeld en die daartoe op de website van SportBoxx zijn opgenomen. Voor zo ver aan de orde prevaleert het bepaalde op de website boven het bepaalde in de documentatie opgenomen in de SportBoxx®.
 3. Ter zake van het gebruik van een toegangsbewijs zijn de bepalingen van toepassing die de uitgevende organisatie daarvoor hanteert.
 4. Indien de SportBoxx® naast het recht op toegangsbewijzen ook andere rechten toe kent aan de Gebruiker, is het bepaalde in deze Verkoopvoorwaarden daarop van overeenkomstige toepassing.
 5. De Koper of Gebruiker van de SportBoxx® is zelf verantwoordelijk voor het tijdig gebruik maken daarvan en het nemen van voldoende initiatieven daarvoor.
 6. Het bezit, het verlies en het gebruik van een SportBoxx® en vervolgens van een toegangsbewijs, komt geheel voor risico van Koper respectievelijk Gebruiker.

Artikel 5: Geldigheidsduur

 1. De SportBoxx® is geldig gedurende de periode van twee jaar ingaande de dag van aankoop. Na verloop van de geldigheidsduur kunnen aan het bezit van een SportBoxx® geen rechten meer worden ontleend.
 2. De Koper of Gebruiker van de SportBoxx® is zelf verantwoordelijk voor het bewaken van de geldigheidsduur. Restitutie van de koopsom van de SportBoxx® is uitgesloten.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. Uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste toepassing van de instructies die gelden voor de omwisseling van een SportBoxx® voor toegangsbewijzen.
 2. Uitgever is niet aansprakelijk voor de mogelijke directe of indirecte, financiële of andere gevolgen, noch vervolg schaden, die gebruikmaking van de SportBoxx® voor de Gebruiker zelf of derden met zich mee brengen.
 3. Uitgever is niet aansprakelijk voor mogelijke fouten die door de entiteit belast met het organiseren van de betreffende wedstrijd, evenement of pro-clinic is belast. Uitgever zal zich wel inspannen om de effecten daarvan voor de Gebruiker zo veel mogelijk te laten compenseren.
 4. Elke mogelijke aansprakelijkheid van Uitgever, ook die ten aanzien van mogelijke vervolg schade, is beperkt tot een bedrag van € 10.000 (tienduizend Euro) per persoon per jaar.

Artikel 7: Klachtenregeling

 1. Klachten dienen binnen vier weken nadat de aanleiding daarvan ontstaat of redelijkerwijze verondersteld mag worden bekend te zijn geworden, schriftelijk te zijn ingediend bij Uitgever. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. De indiener van een klacht dient zich er zelf van te vergewissen dat de klacht ook is ontvangen door Uitgever.
 2. Klachten dienen behoorlijk gemotiveerd te zijn en voor zover van toepassing voorzien te zijn van bewijsstukken. In de klacht dient de code van de betreffende SportBoxx® te zijn vermeld. Bij gebreke van vorenstaande vereisten wordt de klacht niet in behandeling genomen.
 3. Uitgever zal de ontvangst van een klacht binnen 10 werkdagen na ontvangst bevestigen en daarbij vermelden of deze wel of niet in behandeling wordt genomen.
 4. Uitgever zal zich inspannen om aan terechte klachten zo goed mogelijk tegemoet te komen.

Artikel 8: Overige bepalingen

 1. Behoudens tegenbewijs is de administratie van Uitgever bepalend.
 2. Afwijking van deze Verkoopvoorwaarden is uitsluitend mogelijk indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Op de rechtsverhouding tussen de Koper en/of Gebruiker en de Uitgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag.

 

Blijf op de hoogte!

Wil jij op de hoogte blijven over de nieuwe ontwikkelingen en acties van SportBoxx, meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief.


SportBoxx is ook verkrijgbaar bij